+48 22 450 26 26

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA

SUN &SNOW – SUN & SNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000318497, REGON: 141534979, NIP: 5213507582, będąca stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Sun & Snow.

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Sun & Snow, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Sun & Snow, bądź pełnomocnikiem reprezentującym Sun & Snow.
Sun & Snow oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.
W ramach umowy najmu Sun & Snow zobowiązuje się przygotować Apartament dla Klienta oraz udostępnić go Klientowi w zamian za ustalone wynagrodzenie.
Sun & Snow stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie hotelarstwa (Kodeks Hotelarza) z 2004 r.
Zawierając umowę najmu z Sun & Snow, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133/1997 pozycja 833[O21] ).


§ 2

Rezerwacja

1.      Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu Klient zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.

2.      Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego: za pośrednictwem strony internetowej www.sunandsnow.pl, poczty elektronicznej (rezerwacja@sunandsnow.pl) lub telefonicznie pod numerem 224502626. Klient, który dokonuje rezerwacji, oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

3.      Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie www.sunandsnow.pl.

4.      W celu dokonania rezerwacji online Klient powinien skorzystać z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera.

5.      Klient, po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line, telefonicznie lub drogą mailową, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail formularz, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji. Potwierdzeniem rezerwacji jest opłacenie w ciągu 1 godziny zaliczki w wysokości 25% sumy zamówienia.

6.      Utworzenie przez Klienta rezerwacji drogą telefoniczną oznacza również zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

7.      W przypadku dokonania rezerwacji i nieopłacenie zaliczki rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Przywrócenie rezerwacji jest możliwe wyłącznie w przypadku dostępności lokalu, przy czym cena najmu może ulec zmianie.

8.      Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres co najmniej 1 doby, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu. Sun & Snow zastrzega sobie możliwość ustalenia innych, dłuższych niż minimalne, okresów pobytu w zależności od terminu.

§ 3

Opłata za usługę i warunki płatności

1.      Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu wraz z kosztami dodatkowymi jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.

2.      Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.

3.      Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:

·        opłatę za przygotowanie Apartamentu

·        opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie

Do opłaty za wynajem mogą być doliczone dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.

3.      Opłata za wynajem Apartamentu nie obejmuje [K2] [O23] dodatkowego sprzątania w trakcie pobytu, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia, kosztu parkingu, śniadań oraz wszelkich innych usług dodatkowych.

4.      Opłata rezerwacyjna jest opłatą wyłączającą z oferty Sun & Snow konkretny apartament w określonym terminie dla innego potencjalnego Klienta. Jeśli rezerwacja dojdzie do skutku, wniesiona opłata rezerwacyjna będzie stanowiła część opłaty za pobyt. W przypadku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do jej zwrotu  

5.      Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (75%) Klient może zapłacić przelewem na rachunek bankowy podany w wiadomości mailowej, którą Klient otrzymuje po dokonaniu rezerwacji za pomocą systemu PayLane, kartą lub gotówką na miejscu w biurze lokalnym w dniu zameldowania.

6.      Płatności można dokonywać:

 

·        Na rachunek bankowy Sun & Snow: 05 1160 2202 0000 0001 3190 2575

·        Karta płatnicza w biurach lokalnych Sun & Snow (adresy na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”)

·        Za pośrednictwem PayLane.

§ 4

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

1.      Zmiany w rezerwacji Klient może dokonać w terminie do 14 dni przed planowanym przyjazdem. Klient powinien w tym celu skontaktować się z Działem Rezerwacji w Warszawie pod numerem 224502626 lub z biurem lokalnym (numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.sunandsnow.pl w zakładce ,,kontakt”).

2.      Możliwość zmiany dotyczy terminu, lokalizacji i apartamentu.

3.      Jeśli zmiana terminu pobytu nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, tj. anulował rezerwację lub nie wypełnił warunków umowy (brak przyjazdu),

Sun & Snow zastrzega sobie prawo do zatrzymania wniesionej opłaty rezerwacyjnej.

4.      Jeśli rezerwacja została opłacona punktami lub voucherami, Klientowi nie przysługuje prawo do bezpłatnego odwołania rezerwacji. Rezygnacja

z pobytu wiąże się z utratą wszystkich wpłaconych punktów/ utratą vouchera.

 

§ 5

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Sun & Snow

1. Zmiana rezerwacji przez Sun & Snow jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Sun & Snow. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Sun & Snow ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin i/lub apartament. Sun & Snow może również odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wniesioną opłatę rezerwacyjną.

2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Sun & Snow zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu. W przypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Sun & Snow ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

3. Sun & Snow zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

§ 6

Procedura pobytu Klienta

1.      Pobyt w apartamencie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru kluczy do Apartamentu od przedstawiciela Sun & Snow o ustalonej przez Strony godzinie. Godziny pracy biur lokalnych są podane na stronie internetowej www.sunandsnow.pl/kontakt. Jeśli Klient planuje przyjazd w godzinach innych niż godziny otwarcia Biura zobowiązany jest opłacić całkowitą wartość rezerwacji a przedstawiciel Sun&Snow poinformuje go o sposobie odbioru kluczy.

2.      Klient ma obowiązek podpisania umowy najmu w biurze lokalnym w dniu zameldowania lub kolejnego dnia pobytu (w przypadku zameldowania po godzinach pracy biura) niezależnie od sposobu dokonania rezerwacji (kanału dystrybucji).

3.      W przypadku niepojawienia się Klienta w biurze, Sun&Snow ma prawo do natychmiastowego zakończenia rezerwacji bez zwrotu środków za niewykorzystane dni.

4.      Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Sun & Snow ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości 300 zł opłaty za pobyt w Apartamencie w dniu podpisania umowy najmu przez Klienta. Klient może uiścić kaucję gotówką lub kartą (preautoryzacja). Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta. Sun & Snow zastrzega sobie prawo do sprawdzenia apartamentu w ciągu maksymalnie 3 dni od wyjazdu najemcy
W przypadku płatności gotówką kaucja zostanie zwrócona przelewem bankowym po wymeldowaniu, w ciągu 10 dni od momentu podania numeru konta bankowego przez Gościa. Jeśli na karcie Klienta została dokonana preautoryzacja na kwotę 300 zł, środki zostaną zwolnione przez pracownika biura lokalnego w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia wymeldowania.

W przypadku, kiedy pobyt Klienta jest dłuższy niż 10 dni, Klient zostanie poproszony o uiszczenie kaucji gotówką.

5.      Zakończenie pobytu następuje do godziny 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godziny 11.00 (lub innej ustalonej z Sun & Snow) Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi Sun & Snow (w biurze lokalnym).

W przypadku nieopuszczenia przez Klienta apartamentu do godziny 11:00 Sun & Snow obciąży Klienta kosztem kolejnej nocy oraz zatrzyma kaucję.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. 
W godzinach od 22:00 do 06:00  zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
6.      Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu. Niedozwolone jest również przenoszenie przedmiotów (szkła, naczyń, mebli etc.) pomiędzy apartamentami.

7.      Palenie w apartamentach jest zabronione. Klient nieprzestrzegający tego zakazu może zostać obciążony opłatą w wysokości  500 złotych, stanowiącą równowartość kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
8.      Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.

9.      Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w ofercie konkretnego lokalu.
10.   Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej z Sun & Snow). Sun & Snow pobiera jednorazową opłatę za pobyt ze zwierzęciem w wysokości 100 zł (niezależnie od długości pobytu). Niezgłoszenie przez Klienta pobytu ze zwierzęciem może skutkować nałożeniem kary przez

Sun & Snow w wysokości 200 zł i pobraniem tej kwoty z kaucji.

Klient jest zobowiązany do utrzymania czystości po swoim zwierzęciu (dotyczy to zarówno apartamentu, jak i balkonu/ tarasu/ ogrodu). W przeciwnym wypadku Sun & Snow zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w wysokości dodatkowych 100 zł.

11.   Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia przedstawicielowi Sun & Snow ich czasowego zameldowania w Apartamencie.

12.   Sun & Snow nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

 

W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Sun & Snow ma prawo do zatrzymania środków wpłaconych na poczet kaucji, które pokryją koszt pobytu w apartamencie osoby dodatkowej (niezgłoszonej), doprowadzenie apartamentu do stanu pierwotnego lub należytego.
W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Sun & Snow ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.
W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania, dzwoniąc pod numer telefonu dostępny na karcie informacyjnej przekazanej w dniu zameldowania.


§ 7

Dane kontaktowe

 

1.      Sun & Snow korzysta z następujących danych kontaktowych:

Numer telefonu Działu Rezerwacji w Warszawie: +48 (22) 450 26 26
Numery telefonów biur lokalnych (dostępne na stronie internetowej www.sunandsnow.pl w zakładce „Kontakt”)
adres strony internetowej: http://www.sunandsnow.pl/
adres poczty elektronicznej: rezerwacja@sunandsnow.pl
Właścicielem serwisu www.sunandsnow.pl jest Sun & Snow Sp. z o. o. Właścicielowi przysługują również prawa majątkowe do niniejszego serwisu.
§ 8

Odstąpienie od umowy

1.      Klient ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny.

2.      Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83. Z ustawy tej wynika, że prawo do zwrotu towaru zakupionego przez Internet nie ma zastosowania do usług w zakresie zakwaterowania

Jeśli Klient wykonuje prawo do odstąpienia od umowy w trakcie pobytu, ponosi wszystkie opłaty związane z rezerwacją, tj. traci wniesioną opłatę rezerwacyjną (25%), a także ma obowiązek uiszczenia pozostałej opłaty za pobyt (75%). Nie przysługuje mu wówczas prawo do zwrotu jednorazowej opłaty za przygotowanie apartamentu[O24] . Jeśli Klient wykonuje prawo do odstąpienia od umowy przed planowanym przyjazdem i nie przysługuje mu możliwość do zmiany terminu rezerwacji, traci wniesioną opłatę rezerwacyjną (25%).
Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany w § 7.


§ 9

Reklamacje

       

1.      Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej warunków pobytu, standardów obsługi,  innych czynników, na które Sun & Snow ma wpływ. Klient ma prawo dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

2.      Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej na adres siedziby firmy dostępny na stronie internetowej www.sunandsnow.pl lub w formie elektronicznej na adres reklamacje@sunandsnow.pl. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: numer rezerwacji, opis sytuacji podlegającej reklamacji, a także określenie wysokości i formy rekompensaty, o którą wnosi Klient.

Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie do 30 dni od jej otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
Jeżeli Sun & Snow nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może zwrócić się o mediację do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wniosek o rozpatrzenie sporu należy kierować do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-104 Warszawa.


§ 10

Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sun & Snow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować za pomocą adresu mailowego zgoda@sunandsnow.pl lub pod numerem telefonu 22 450 26 60.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:


a.      zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,

b.      w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o informacje o promocjach, usługach[O25] , konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a.      niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b.      prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat [K6] dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

5.      Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką. 

6.      Przysługuje Państwu prawo do:

a.      żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b.      wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,

c.       wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Dostęp do Państwa danych osobowych będzie mieć personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. W zakresie e-mail marketingu: Państwa dane są przetwarzane przez zewnętrznych dostawców usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych (np. o pozostawionym koszyku), marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypominaniem o produktach w koszyku.


§ 11


Ograniczenie odpowiedzialności


1. Sun & Snow nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej www.sunandsnow.pl z przyczyn niezależnych od Sun & Snow. Sun & Snow może zawiesić dostęp do serwisu www.sunandsnow.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.


2. Zarówno Sun & Snow, jak i właściciel Apartamentu, nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.


3. Zarówno Sun & Snow jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Apartamencie z przyczyn nieleżących po stronie Sun & Snow lub właściciela, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, jak również pracami konserwatorskimi w budynku, w którym znajduje się Apartament oraz w obrębie budynku i na zewnątrz.