Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU PRZEZ KLIENTA 

SUN &SNOW – SUN & SNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000318497, REGON: 141534979, NIP: 5213507582,  kapitał zakładowy w wysokości 2.023.250,00 zł, będąca stroną umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.

Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Sun & Snow.

Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Sun & Snow, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych. 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Sun & Snow, bądź pełnomocnikiem reprezentującym Sun & Snow.
Sun & Snow oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.
W ramach umowy najmu Sun & Snow zobowiązuje się przygotować Apartament dla Klienta oraz udostępnić go Klientowi w zamian za ustalone wynagrodzenie.
Sun & Snow stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie hotelarstwa (Kodeks Hotelarza) z 2004 r.
Zawierając umowę najmu z Sun & Snow, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133/1997 pozycja 833).


§ 2

Rezerwacja

1.      Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu Klient zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.

2.      Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego: za pośrednictwem strony internetowej www.sunandsnow.pl, poczty elektronicznej (rezerwacja@sunandsnow.pl) lub telefonicznie pod numerem 224502626. Klient, który dokonuje rezerwacji, oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

3.      Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie www.sunandsnow.pl.

4.      W celu dokonania rezerwacji online Klient powinien skorzystać z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera.

5.      Klient, po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line, telefonicznie lub drogą mailową, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail formularz, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji. Potwierdzeniem rezerwacji jest opłacenie w ciągu 1 godziny zaliczki w wysokości 25% sumy zamówienia.

6.      Utworzenie przez Klienta rezerwacji drogą telefoniczną oznacza również zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

7.      W przypadku dokonania rezerwacji i nieopłacenie zaliczki rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Przywrócenie rezerwacji jest możliwe wyłącznie w przypadku dostępności lokalu, przy czym cena najmu może ulec zmianie.

8.      Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres co najmniej 1 doby, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu. Sun & Snow zastrzega sobie możliwość ustalenia innych, dłuższych niż minimalne, okresów pobytu w zależności od terminu.

§ 3

Opłata za usługę i warunki płatności

1.      Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu wraz z kosztami dodatkowymi jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.

2.      Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.

3.      Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:

·        opłatę za przygotowanie Apartamentu

·        opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie

Do opłaty za wynajem mogą być doliczone dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.

3.      Opłata za wynajem Apartamentu nie obejmuje dodatkowego sprzątania w trakcie pobytu, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia, kosztu parkingu, śniadań oraz wszelkich innych usług dodatkowych.

4.      Opłata rezerwacyjna jest opłatą wyłączającą z oferty Sun & Snow konkretny apartament w określonym terminie dla innego potencjalnego Klienta. Jeśli rezerwacja dojdzie do skutku, wniesiona opłata rezerwacyjna będzie stanowiła część opłaty za pobyt. W przypadku uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w terminie Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do jej zwrotu  

5.      Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (75%) Klient może zapłacić przelewem na rachunek bankowy podany w wiadomości mailowej, którą Klient otrzymuje po dokonaniu rezerwacji za pomocą systemu PayLane, kartą lub gotówką na miejscu w biurze lokalnym w dniu zameldowania.

6.      Płatności można dokonywać:

 

·        Na rachunek bankowy Sun & Snow: 05 1160 2202 0000 0001 3190 2575

·        Karta płatnicza w biurach lokalnych Sun & Snow (adresy na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”)

·        Płatność karta płatniczą, przelewem elektronicznym za pośrednictwem Fiserv Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

·        Płatność BLIK poprzez zewnętrzny system płatności imoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

 

7.      W celu uzyskania faktury prosimy o podanie danych w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia. Informację należy wprowadzić samodzielnie w panelu turysty lub przesłać dane do faktury na adres: faktury@sunandsnow.pl, podając w tytule nr rezerwacji.

 

8.      Wszelkie modyfikacje dotyczące faktury np. zmiana danych, podział faktury możliwe są maksymalnie do 2 dni po zakończeniu pobytu. Po tym terminie Sun and Snow nie przewiduje możliwości nanoszenia zmian. 

 

§ 4

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

1.      Zmiany w rezerwacji Klient może dokonać w terminie do 14 dni przed planowanym przyjazdem. Klient powinien w tym celu skontaktować się z Działem Rezerwacji w Warszawie pod numerem 224502626 lub z biurem lokalnym (numery telefonów dostępne na stronie internetowej www.sunandsnow.pl w zakładce ,,kontakt”).

2.      Możliwość zmiany dotyczy terminu, lokalizacji i apartamentu.

3.      Jeśli zmiana terminu pobytu nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, tj. anulował rezerwację lub nie wypełnił warunków umowy (brak przyjazdu),

Sun & Snow zastrzega sobie prawo do zatrzymania wniesionej opłaty rezerwacyjnej.

4.      Jeśli rezerwacja została opłacona punktami lub voucherami, Klientowi nie przysługuje prawo do bezpłatnego odwołania rezerwacji. Rezygnacja

z pobytu wiąże się z utratą wszystkich wpłaconych punktów/ utratą vouchera.

 

§ 5

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Sun & Snow

1. Zmiana rezerwacji przez Sun & Snow jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Sun & Snow. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Sun & Snow ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin i/lub apartament. Sun & Snow może również odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wniesioną opłatę rezerwacyjną.

2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Sun & Snow zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu. W przypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Sun & Snow ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

3. Sun & Snow zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

§ 6

Procedura pobytu Klienta

1.      Pobyt w apartamencie zaczyna się od godziny 16.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru kluczy do Apartamentu od przedstawiciela Sun & Snow o ustalonej przez Strony godzinie. Godziny pracy biur lokalnych są podane na stronie internetowej www.sunandsnow.pl/kontakt. Jeśli Klient planuje przyjazd w godzinach innych niż godziny otwarcia Biura zobowiązany jest opłacić całkowitą wartość rezerwacji a przedstawiciel Sun&Snow poinformuje go o sposobie odbioru kluczy.

2.      Klient ma obowiązek podpisania umowy najmu w biurze lokalnym w dniu zameldowania lub kolejnego dnia pobytu (w przypadku zameldowania po godzinach pracy biura) niezależnie od sposobu dokonania rezerwacji (kanału dystrybucji).

3.      W przypadku niepojawienia się Klienta w biurze, Sun&Snow ma prawo do natychmiastowego zakończenia rezerwacji bez zwrotu środków za niewykorzystane dni.

4.      Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Sun & Snow ma prawo pobrać od Klienta kaucję w wysokości 500 zł opłaty za pobyt w Apartamencie w dniu podpisania umowy najmu przez Klienta. Klient może uiścić kaucję gotówką lub kartą (preautoryzacja). Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta. Sun & Snow zastrzega sobie prawo do sprawdzenia apartamentu w ciągu maksymalnie 5 dni od wyjazdu najemcy
W przypadku płatności gotówką kaucja zostanie zwrócona przelewem bankowym po wymeldowaniu, w ciągu 10 dni od momentu podania numeru konta bankowego przez Gościa. Jeśli na karcie Klienta została dokonana preautoryzacja na kwotę 500 zł, środki zostaną zwolnione przez pracownika biura lokalnego w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia wymeldowania.

W przypadku, kiedy pobyt Klienta jest dłuższy niż 10 dni, Klient zostanie poproszony o uiszczenie kaucji gotówką.

5.      Zakończenie pobytu następuje do godziny 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godziny 10.00 (lub innej ustalonej z Sun & Snow) Klient jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi Sun & Snow (w biurze lokalnym).

W przypadku nieopuszczenia przez Klienta apartamentu do godziny 10:00 Sun & Snow obciąży Klienta kosztem kolejnej nocy oraz zatrzyma kaucję.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. 
W godzinach od 22:00 do 06:00  zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
6.      Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu. Niedozwolone jest również przenoszenie przedmiotów (szkła, naczyń, mebli etc.) pomiędzy apartamentami.

7.      Palenie w apartamentach jest zabronione. Klient nieprzestrzegający tego zakazu może zostać obciążony opłatą w wysokości  500 złotych, stanowiącą równowartość kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
8.      Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.

9.      Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w ofercie konkretnego lokalu.
10.   Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej z Sun & Snow). Sun & Snow pobiera jednorazową opłatę za pobyt ze zwierzęciem w wysokości 100 zł (niezależnie od długości pobytu). Niezgłoszenie przez Klienta pobytu ze zwierzęciem może skutkować nałożeniem kary przez

Sun & Snow w wysokości 200 zł i pobraniem tej kwoty z kaucji.

Klient jest zobowiązany do utrzymania czystości po swoim zwierzęciu (dotyczy to zarówno apartamentu, jak i balkonu/ tarasu/ ogrodu). W przeciwnym wypadku Sun & Snow zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej w wysokości dodatkowych 100 zł.

11.   Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia przedstawicielowi Sun & Snow ich czasowego zameldowania w Apartamencie.

12.   Sun & Snow nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

 

W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Sun & Snow ma prawo do zatrzymania środków wpłaconych na poczet kaucji, które pokryją koszt pobytu w apartamencie osoby dodatkowej (niezgłoszonej), doprowadzenie apartamentu do stanu pierwotnego lub należytego.
W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Sun & Snow ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.
W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania, dzwoniąc pod numer telefonu dostępny na karcie informacyjnej przekazanej w dniu zameldowania.


§ 7

Dane kontaktowe

 

1.      Sun & Snow korzysta z następujących danych kontaktowych:

Numer telefonu Działu Rezerwacji w Warszawie: +48 (22) 450 26 26
Numery telefonów biur lokalnych (dostępne na stronie internetowej www.sunandsnow.pl w zakładce „Kontakt”)
adres strony internetowej: http://www.sunandsnow.pl/
adres poczty elektronicznej: rezerwacja@sunandsnow.pl
Właścicielem serwisu www.sunandsnow.pl jest Sun & Snow Sp. z o. o. Właścicielowi przysługują również prawa majątkowe do niniejszego serwisu.


§ 8

Odstąpienie od umowy

1.      Klient ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny.

2.      Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83. Z ustawy tej wynika, że prawo do zwrotu towaru zakupionego przez Internet nie ma zastosowania do usług w zakresie zakwaterowania

Jeśli Klient wykonuje prawo do odstąpienia od umowy w trakcie pobytu, ponosi wszystkie opłaty związane z rezerwacją, tj. traci wniesioną opłatę rezerwacyjną (25%), a także ma obowiązek uiszczenia pozostałej opłaty za pobyt (75%). Nie przysługuje mu wówczas prawo do zwrotu jednorazowej opłaty za przygotowanie apartamentu. Jeśli Klient wykonuje prawo do odstąpienia od umowy przed planowanym przyjazdem i nie przysługuje mu możliwość do zmiany terminu rezerwacji, traci wniesioną opłatę rezerwacyjną (25%).
Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany w § 7.


§ 9

Reklamacje

       

1.      Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej warunków pobytu, standardów obsługi,  innych czynników, na które Sun & Snow ma wpływ. Klient ma prawo dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

2.      Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej na adres siedziby firmy dostępny na stronie internetowej www.sunandsnow.pl lub w formie elektronicznej na adres reklamacje@sunandsnow.pl. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: numer rezerwacji, opis sytuacji podlegającej reklamacji, a także określenie wysokości i formy rekompensaty, o którą wnosi Klient.

Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie do 30 dni od jej otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
Jeżeli Sun & Snow nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może zwrócić się o mediację do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wniosek o rozpatrzenie sporu należy kierować do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-104 Warszawa.

 


§ 10


Ograniczenie odpowiedzialności


1. Sun & Snow nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej www.sunandsnow.pl z przyczyn niezależnych od Sun & Snow. Sun & Snow może zawiesić dostęp do serwisu www.sunandsnow.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.


2. Zarówno Sun & Snow, jak i właściciel Apartamentu, nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.


3. Zarówno Sun & Snow jak i właściciel Apartamentu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Apartamencie z przyczyn nieleżących po stronie Sun & Snow lub właściciela, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, jak również pracami konserwatorskimi w budynku, w którym znajduje się Apartament oraz w obrębie budynku i na zewnątrz.